logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Programy partnerství mezi českými a německými vysokými školami a výzkumnými instituty


Ostpartnerschaften - partnerství s východní Evropou

Cílem tohoto programu je podpora partnerství mezi německými vysokými školami a vysokými školami ve střední, východní a jižní Evropě a zemích bývalého Sovětského svazu.
 
Předpoklady získání podpory:
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi rektory daných vysokých škol.

Podpora:
Německé vysoké škole je poskytnuta finanční podpora na dobu 3 let. Ve 3. roce konání projektu získají vysoké školy možnost, aby podaly novou žádost na další časový úsek. Podmínkou je výměna zahraničních a německých vysokoškolských učitelů, vědců, studentů a absolventů. Německým účastníkům hradí DAAD cestovní náklady. Zahraničním účastníkům hradí DAAD náklady spojené s pobytem. Personální a věcné náklady nemohou být dotovány.

Bližší informace a kontaktní údaje najdete na centrálních internetových stránkách DAAD (Informationen für deutsche Hochschulen - Austausch und Kooperation - Hochschulmanagement und Institution Building).
 

Germanistische Institutspartnerschaften (GIP) - partnerství institutů germanistiky

Program Germanistische Institutspartnerschaften (GIP) je smysluplným doplněním běžných instrumentů organizace DAAD k podpoře německého jazyka ve střední, východní a jižní Evropě a zemích bývalého Sovětského svazu. Na základě dlouhodobé spolupráce institutů a kateder německého jazyka přispívá k:

 • modernizaci výuky a vývoje moderního curricula na katedrách germanistiky popř. německého jazyka na zahraničních vysokých školách
 • podpoře mladých vědců na katedrách pomocí společného vedení doktorandských prací a habilitací
 • podpoře zahraničních studentů prostřednictvím semestrálních stipendií nebo krátkodobých stipendií k napsání diplomové práce na partnerské vysoké škole
 • vypracování moderních výukových materiálů pro vlastní institut a jiné univerzity
 • kooperaci výzkumu pomocí podpory společných výzkumných projektů


žádost o podporu může podat německý profesor, na jehož institutu popř. katedře je možné realizovat výše uvedené cíle. Žádosti nemohou podávat přímo instituty germanistiky vysokých škol z partnerských zemí střední, východní a jižní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. 

Bližší informace a kontaktní údaje najdete na centrálních internetových stránkách DAAD, (Informationen für deutsche Hochschulen - Austausch und Kooperation - Deutsche Sprache fördern).

Go East - program na podporu studia ve východní Evropě

V létě roku 2002 vznikla za pomoci dodatečných prostředků Spolkového mimisterstva pro vzdělávání a výzkum BMBF iniciativa Go East, která si klade za cíl vzbudit u německých studentů a absolventů vysokých škol zájem o studijní pobyt v zemích střední, východní a jižní Evropy a zemích bývalého Sovětského svazu.
Tyto prostředky jsou používány na:

 • zlepšení informací o možnostech studia a výzkumu v tomto regionu
 • poskytnutí dodatečných stipendií kvalitním uchazečům
 • další rozvíjení již existujících partnerství a spolupráci mezi německými vysokými školami a vysokými školami v tomto regionu pomocí zvláštních podpor.


žádost o podporu může podat vedoucí projektu či zahraniční oddělení (Akademischer Auslandsamt) německé vysoké školy, která uzavřela ujednání o spolupráci a partnerství s vysokou školou v daném regionu.
V rámci zvláštních podpor (Sonderausschreibung) programu Go East mohou o stipendia a příspěvky na cestu žádat němečtí studenti a absolventi vysokých škol na:

 

 • studijní a výzkumné pobyty na partnerských vysokých školách v regionu
 • účast na odborných seminářích (např. letní školy) na partnerských vysokých školách v regionu
 • účast na intenzivních jazykových kurzech v cílové zemi nebo v Německu, které slouží k přípravě na studijní nebo výzkumný pobyt.

Další informace a kontaktní údaje najdete na centrálních stránkách DAAD (Informationen für deutsche Hochschulen - Austausch und Kooperation - Mobilität und Partnerschaft) a na internetové stránce Go East.
 

 

Program podpory společných projektů (PPP-Program)

Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů.

Podmínkou odevzdání přihlášky je konkrétní vědecký a výzkumný projekt, na kterém se podílejí vědci z obou zemí. V žádosti by měl být podrobně uveden cíl projektu (oblast, přínos, dosažitelné cíle) s ohledem na aspekt česko-německé spolupráce.

Termín odevzdání přihlášky pro nové uchazeče je 31. 5. 2019. Žádosti se podávají výhradně přes portál DAAD. Stipendium je možné čerpat od 1. 1. následujícího roku.
 

Obecnou výzvu pro rok 2020 v němčině najdete zde

Obecnou výzvu pro rok 2020 v angličtině najdete zde
 

Informace specifické pro ČR najdete zde
 

Podrobnější informace o formálních náležitostech žádosti a všechny potřebné přílohy najdete zde


V rámci programu jsou financovány náklady spojené s cestou a pobytem za účelem spolupráce českých a německých vědců. Nárok na podporu mají pouze ti, kdo čerpají stipendium na cestu a pobyt spojené s výměnou zúčastněných vědců, absolventů vysokých škol, diplomantů (pouze v případě, že je jejich diplomová práce součástí projektu).

Délka trvání podpory česko-německého projektu je dva roky. Finanční podpora ve druhém roce je podmíněna dosaženými výsledky v roce prvním.

Zástupci projektu z české a německé strany podávají přihlášky na níže uvedená pracoviště. Přihláška musí obsahovat popis společného projektu, nestačí jen část projektu prováděná v jedné zemi. Obsah obou přihlášek musí být identický. 

Kontaktní osoba v centrále DAAD:

Tobias Hill
Referát P33
Kennedyalee 50
53175 Bonn
Německo

e-mail: hill@daad.de
tel.: +49 228 882 490  

Kontaktní osoba v AV ČR:

Julie Smilnická
Kancelář Akademie věd ČR
Odbor mezinárodní spolupráce (OMS)
Národní 3
117 20 Praha 1

e-mail: smilnicka@kav.cas.cz
tel.: +420 221 403 421

Další informace najdete na www.daad.de/ppp - Ausschreibungen

Programy EU

Evropská unie nabízí řadu stipendijních programů na podporu spolupráce vysokých škol a zintenzivnení mobility studentů, absolventů vysokých škol a vědců. DAAD poskytuje informační a poradenskou činnost jako národní agentura popř. zprostředkovatel vysokoškolských programů SOKRATES a LEONARDO DA VINCI, dále také programu TEMPUS a jiných programů EU (Drittlandprogramme). Další informace najdete na eu.daad.de.
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 


 

 

 

www.btha.de


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.
 

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.


BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích.

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!