logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Stipendia jiných organizací

TRAJECTORIES OF CHANGE - Ph.D. Scholarships in Humanities and Social Sciences


The scholarship programme “Trajectories of Change” addresses historical and current transformation processes in the European neighbourhood. It offers stipends and fieldwork grants for Ph.D. students in the humanities and social sciences. For 2018, research applications dealing with transnational and regional dynamics of transformation are especially welcome.


Scholarships

The programme offers flexible funding schemes for Ph.D. students at various stages of their dissertation research as well as for graduate students in the phase of Ph.D. project development:

  • Ph.D. Scholarships
  • Dissertation Completion Scholarships
  • Pre-Doctoral Research Grants
  • Fieldwork Grants
  • Deadline 31 July 2018 for a stipend or grant starting starting in late 2018 or early 2019

Further information: www.trajectories-of-change.de and here.


Stipendijní program DBU pro absolventy VŠ ze střední a východní Evropy  

Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU) se sídlem v Osnabrücku pravidelně vypisuje stipendijní program pro absolventy vysokých škol ze zemí střední a východní Evropy. Do této skupiny patří i Česká republika. Cílem programu je umožnit absolventům vysokých škol dané země další pracovní kvalifikaci pro řešení projektů v oblasti životního prostředí a ochrany přírody země původu.
 

Stipendijní program podporuje pobyty na německých odborných pracovištích v délce 6 až 12 měsíců. Hostující institucí může být vysoká škola, výzkumný ústav, nevládní organizace, úřad, podnik apod. Pro zajištění potřebné úrovně znalostí němčiny začíná stipendijní pobyt 3-4týdenním jazykovým kurzem. Podrobnosti k výběrovému řízení najdete na stránkách www.dbu.de/stipendien_international.


Lhůta pro podávání přihlášek pro uchazeče z ČR: 1. srpna 2018
 

Více informací na www.dbu.de/2578.html a zde.


Výměnná stipendia pro studenty z partnerských univerzit Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Uzávěrka přihlášek na letní semestr 2019 je 20.9.2018.

Více informací zde.


 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 


 

www.btha.dewww.btha.cz/de/stipendien/sprachkurse-und-fachkurse-in-bayern


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.
 

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.


BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích.

 


 

Vyhledávač - stipendia německých nadací

www.funding-guide.de

www.stiftungsindex.de

Nadace Alexandra von Humboldta

http://www.humboldt-foundation.de/ 

Nadace Alexandra von Humboldta je nezisková organizace podporující mezinárodní výzkumné kooperace. Nadace umožňuje vysoce kvalifikovaným zahraničním vědcům dlouhodobé výzkumné pobyty v Německu. 

Postdoktorandská vědecká stipendia 
Jsou určena postdoktorandům všech vědeckých oborů ze všech zemí. Zájemci, kteří právě zahájili svou vědeckou dráhu, se mohou ucházet o podporu libovolného dlouhodobého vědeckého záměru (6-24 měsíců), který bude realizován ve spolupráci se zvolenou vědeckou hostitelskou institucí v Německu.

BAYHOST

http://www.bayhost.de

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jižní Evropu BAYHOST zaštiťuje všechny bavorské univerzity, vysoké školy odborné i vysoké školy umělecké. Tato organizace vystupuje jako partner v otázkách kooperace ve výzkumu, koordinuje předávání akademických kontaktů ve střední a východní Evropě a podporuje výměnu mezi studenty a vědci. Bayhost uděluje též řadu stipendií. 

Roční postgraduální stipendia
Finanční podora je určena studentům v navazujícím a doktorandském studiu, kteří plánují studijní pobyt na jedné z bavorských vysokých škol. Stipendium je roční, můze být ale prodlouženo (max. dvakrát na celkem 3 roky).

Copernicus

http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/  

Jedná se o 3 sdružení z Berlína, Hamburku a Mnichova, jež si kladou za cíl podporovat studenty ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Každý semestr je stipendium udělováno 20 studentům všech oborů (místo konání: Berlín, Hamburk či Mnichov). 

Studijní sitpendia
Studenti absolvují semestrální studijní pobyt, na který navazuje dvou- az tříměsícní praktikum ve firmách, organizacích či na úřadech. Uzávěrky přihlášek jsou 1. září na LS a 1. března na ZS.

Česko-německý fond budoucnosti

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/stipendia/

Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce založená na základě česko-německé deklarace. Fond si klade za cíl všestranně podporovat porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s tímto cílem fond poskytuje finanční prostředky na podporu partnerských projektů z obou zemí. 

Studijní stipendia
Od roku 2002 fond poskytuje českým a německým studentům studijní stipendia umožňující absolvovat studijní pobyt na vysoké škole v sousední zemi. Stipendium je udělováno na 10 měsíců, nezávislá komise vybírá 12 uchazečů. Žádosti mohou být podávány každoročně do 15. prosince. Podmínkou pro udělení stipendia je práce na projektu s česko-německou tematikou. Studijní pobyt nesmí navazovat na jiné stipendium v dané zemi.

Problematika životního prostředí - stipendia
Česko-německý fond budoucnosti dále nabízí stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí. Hlásit se mohou absolventi vysokých škol v oboru ochrany a tvorby životního prostředí, kteří chtějí absolvovat pobyt na odborném pracovišti v německých podnicích, výzkumných ústavech či na univerzitách.

Nezisková nadace Hertie

http://www.ghst.de/willkommen.php  

Nadace Hertie odvíjí svou činnost od majitele německého obchodního domu Hertie Georga Karga. Svou podporu zaměřuje na vědní obory věnující se výzkumu nervového systému, dále na evropskou integraci a výchovu k demokracii. Konkrétně se obrací na studenty, doktorandy a postdoktorandy (habilitační stipendia) ze zemí střední a východní Evropy.

Studium na Institutu práva a financí
Podporováni jsou kompetentní absolventi navazujícího či magisterského studia ekonomického a právnického směru ze střední a východní Evropy, kteří chtějí získat titul LL.M. Finance na frankfurtském Institutu práva a financí. Studium je jednoleté a probíhá v angličtině.

Stipendium pro členy Mládežnického orchestru Gustava Mahlera
Stipendium je udělováno na jeden či dva roky za účelem hudebního vzdělávání na univerzitě či vysoké škole (upřednostňovány jsou VŠ v německy mluvících zemích), hlásit se o něj mohou členové ochestru ze střední a východní Evropy.

Program MBA pro střední Evropu na Evropské ekonomické vysoké škole v Berlíně
Jedná se o dvouletý stipendijní program. První rok probíhá výuka na ekonomických vysokých školách v zemi původu uchazeče (Praha). Druhý rok pokračuje studium v Německu - nejprve pětimesíčním praktikem v německých firmách a posléze pětimesíčním intenzivním studiem na Evropské ekonomické vysoké škole v Berlíně.
Podrobné informace o těchto i dalších stipendijních programech jsou uvedeny na internetových stránkách Nadace Hertie.

Stipendia Institutu Georga Eckerta

http://www.gei.de/  

Institut Georga Eckerta se zabývá mezinárodním srovnáváním interpretačních vzorců a konceptů využívaných při hledání orientace a identity, které prezentují vzdělávací systémy a instituce v jednotlivých zemích. 

Stipendia Institutu Georga Eckerta pro mezinárodní výzkum učebnic nabízejí mladým i zavedeným vědcům a autorům učebnic možnost pracovat s knihovním fondem institutu, realizovat srovnávací studie a podělit se o profesní zkušenosti s kolegy ze zahraničí. Institut Georga Eckerta uděluje stipendia na dobu 4-6 týdnů. Žádosti lze zasílat průběžně během celého roku.

GFPS - Společnost zprostředkující praktika a stipendia

www.gfps.org 

GFPS-CZ je studentská organizace působící v oblasti setkávání mládeže, zejména pak z České republiky, Německa a Polska. Cílem je prohloubit vztahy mezi těmito zeměmi a přispět ke vzájemné výmeně mezi středoevropskými státy. Kromě praktik a seminářů zprostředkovává GFPS také studijní pobyty v Německu. 

Studijní stipendia
GFPS vysílá studenty českých vysokých škol do Německa vždy na letní nebo zimní semestr. Výše stipendia činí 550 eur. Stipendia jsou určena studentům po druhém ročníku denního studia a jsou otevřena všem oborům. Přihlášky se odevzdávají vždy do 30. dubna na ZS a do 15. listopadu na LS.
 

MitOst

http://www.mitost.org/ 

MitOst je občanské sdružení se zhruba 1700 členy z více než 40 zemí, zaměřující se na jazykovou a kulturní výměnu v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Kromě zájmu o střední a východní Evropu je hlavním těžistěm činnosti této organizace projektová práce. 

Sdružení organizuje vlastní projekty, ale v kooperaci s dalšími nadacemi podporuje také řadu nadačních programů, např.:

Europeans for Peace
Projekt, který Mitost realizuje na zakázku Nadace Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost, podporuje školní projekty zaměřené na dějiny a současnost. Tyto projekty jsou každoročně zaštítěny novým mottem.

Junge Wege in Europa
Společný projekt sdružení Mitost a Nadace Roberta Bosche. V rámci projektu mohou žáci a mládež ze střední a východní Evropy realizovat ve společných projektech své nápady, zájmy a představy o budoucnosti. Konkurz je vypisován dvakrát za rok na pozdim a na jaře.

Initiative Mittel- und Osteuropa
Cílem iniciativy, u jejíhož zrodu stála Nadace Roberta Bosche, je další vzdělávání a podpora mladých iniciativ, které se v rámci své činnosti věnují společensko-politickým otázkám a zasazují se o otevřenou diskuzi, prosazování demokratických struktur na univerzitách a mezinárodní výměnu.
Podrobnosti na internetových stránkách sdružení.

Nadace Roberta Bosche

http://www.bosch-stiftung.de/ 

Nadace Roberta Bosche patří k největším nadacím v Německu napojeným na komerční sféru. Nadace nabízí řadu stipendijních programů v ruzných oblastech jako např. věda, medicína či v oblasti mezinárodního porozumění. Větsina programů je adresována absolventům vysokých škol a doktorandům.

Kulturní manažeři
Účastníci stipendijního programu pracují v  německých hostitelských institucích, jejichž cílem je prohloubit spolupráci v oblasti umění a kultury se střední, východní a jižní Evropou. Součástí projektu jsou různé vzdělávací bloky.

Stipendijní program Nadace Beatrice a Rochuse Mummertových
Stipendia pro manažery zítřka - Nadace Mummertových podporuje budoucí manažery a vedoucí pracovníky ze zemí střední a jihovýchodní Evropy. Stipendisté absolvují studium ekonomie či inženýrských oborů na Rýnsko-vestfálské technické vysoké škole v Cáchách či na Univerzitě v Kolíně.

Theodor-Heuss-Kolleg
Program je určen mladým lidem ze střední, východní, jihovýchodní Evropy a centrální Asie, kteří se angažují ve společensko-politických otázkách. Členové kolegia jsou podporováni po dobu jednoho roku, během něhož realizují vlastní projekt.
Podrobné informace o těchto i dalších stipendijních programech v jednotlivých podporovaných oblastech jsou uvedeny na internetových stránkách Nadace Roberta Bosche.

Stipendium Plus - podpora nadaných uchazečů v oblasti vysokoškolského vzdělávání

http://www.stipendiumplus.de/ 

Nabídka jedenácti organizací podporovaných německým Ministerstvem školství a výzkumu, určená obzvlástě nadaným a společensky angažovaným studentům a doktorandům. 

Každá ze zastoupených nadací nabízí vlastní podpůrný program pro stipendisty. Více informací na stránkách jednotlivých organizací:
Cusanuswerk

Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst

Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Naumann-Stiftung

Hanns-Seidel-Stiftung

Hans-Böckler-Stiftung

Heinrich-Böll-Stiftung

Konrad-Adenauer-Stiftung

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Stiftung der Deutschen Wirtschaft

Studienstiftung des deutschen Volkes

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 


 

 

www.btha.de


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.
 

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.


BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích.

 

Kontakty

Tandem e.V.

koordinuje přeshraniční výměnu mládeže mezi Německem a Českou republikou, zprostředkovává kontakty a informace o partnerských organizacích, organizuje semináře a vzdělávací kurzy, informuje o možnostech získání finanční podpory.
http://www.tandem-org.de
http://www.tandem.adam.cz

 

Ahoj.info

nový česko-německý portál pro mládež virtuálně spojuje a informuje mládež z České republiky a Německa.
http://www.ahoj.info

 

Národní informační centrum pro mládež

je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho úkolem je shromažďování a poskytování informací o vzdělávání, práci a cestování v ČR a v zahraničí stejně jako o celé řadě dalších oblastí spojených s mládeží.
www.nicm.cz

 

Eurodesk

je evropský informační portál pro mládež a ty, kteří s mládeží pracují. V každém státě Evropské unie existuje národní agentura Eurodesk. Eurodesk zpracovává informace z oblastí mládeže, vzdělávání, finanční podpory.
http://www.eurodesk.org

 

Praktika

Německý spolkový sněm Bundestag

Mezinárodní praktika v parlamentu, každoročně od 1. března do 31. července
V rámci tohoto programu absolvují účastníci praktikum v kancelářích poslanců Bundestagu. Na počátku programu obdrží praktikanti na seminářích a přednáškách všeobecné informace o politické a hospodářské situaci a o kulturním životě v Německu. Během následného praktika se účastníci aktivně podílejí na úlohách jednotlivých poslanců, např. psaní projevů, novinových článků a korespondence, při přípravě zasedání apod. K tomu jsou praktikanti studenty Humboldtovy univerzity kde mohou navštěvovat vybrané přednášky a semináře.
Přihlášky můžete odevzdat do konce června.

Praktikum v Collegiu Bohemicu

Uzávěrka přihlášek: dohodou
Rozsah praktika: 8 hodin týdně

Collegium Bohemicum z Ústí nad Labem hledá praktikanty, kteří se zabývají tematikou soužití Čechů a Němců na českém území. Předpokladem je znalost němčiny na komunikační úrovni.
Obsahem praktika bude spolupráce při organizaci kulturních a vzdělávacích akcí, PR, korektury a přípravy textů. Dle délky praktika je možné převzít i organizaci vlastního projektu. Praktikum je neplacené, finanční ohodnocení je možné pouze za konkrétní úkony na jednotlivých projektech.
Příhlášku a životopis spolu s krátkým motivačním dopisem a informací o svých časových možnostech zašlete na e-mail paní Frauke Wetzel (wetzel@collegiumohemicum.cz), kulturní manažerky Nadace Roberta Bosche v Collegiu Bohemicu.
Více informací najdete na www.collegiumbohemicum.cz.
 

BAYHOST

Burza praktikantských míst v zemích střední, východní, jižní Evropy a v Bavorsku.
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/praktika.shtml

Osteuropa-Institut

Burza praktikantských míst na ústavu „Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin“.
http://www.oei.fu-berlin.de/studiumlehre/praktikumsboerse/ueber_uns/index.html

Most e.V.

Burza praktikantských míst pro studenty a absolventy ze střední a východní Evropy a podniky z Berlína a Braniborska.
http://www.most-bruecke.de/most/?page_id=43&PHPSESSID=tsofmbktehjg2p8ok1pg9ste66

České centrum Mnichov

Zájemcům o praktikantská místa v ČC Mnichov budou uděleny bližší informace přímo ČC Mnichov. Za praktika není poskytována finanční odměna.
http://www.czechcentres.cz/munich

GFPS

GFPS - Gemeinschaft für Praktika und Stipendien - udílí kromě stipendií rovněž praktikantská místa. Aktuální informace naleznete na www.gfps.org

Burzy praktikantských míst

Další nabídky naleznete na:
www.praktikumseite.de
www.praktika.de

www.praktikum-service.de
www.praktikumsboerse.de

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!