logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Stipendia jiných organizací

Stipendijní program DBU pro absolventy VŠ ze střední a východní Evropy  

Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU) se sídlem v Osnabrücku pravidelně vypisuje stipendijní program pro absolventy vysokých škol ze zemí střední a východní Evropy. Do této skupiny patří i Česká republika. Cílem programu je umožnit absolventům vysokých škol dané země další pracovní kvalifikaci pro řešení projektů v oblasti životního prostředí a ochrany přírody země původu.
 

Stipendijní program podporuje pobyty na německých odborných pracovištích v délce 6 až 12 měsíců. Hostující institucí může být vysoká škola, výzkumný ústav, nevládní organizace, úřad, podnik apod. Pro zajištění potřebné úrovně znalostí němčiny začíná stipendijní pobyt 3-4týdenním jazykovým kurzem. Podrobnosti k výběrovému řízení najdete na stránkách www.dbu.de/stipendien_international.


Lhůta pro podávání přihlášek pro uchazeče z ČR: 1. srpna 2018
 

Více informací na www.dbu.de/2578.html a zde

 


FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 

http://www.daad.cz/images/FU Berlin.jpg

Internationales Journalisten-Kolleg na Freie Universität Berlin nabízí 3 druhy stipendijních programů zkušeným žurnalistům / žurnalistkám se znalostí němčiny na období 1.10.2018 - 31.7.2019.

Termín pro odevzdání přihlášek je 26.3.2018.

Konkrétní informace k jednotlivým programům vč. možnosti přihlášení naleznete na těchto webových stránkách. 

 


Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 


 

www.btha.dewww.btha.cz/de/stipendien/sprachkurse-und-fachkurse-in-bayern


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.
 

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.


BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích.

Pro uchazeče z České republiky vypisuje BTHA tyto stipendijní programy:
 

stipendia BTHA na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku

stipendia BTHA na podporu vysokoškolských projektů

stipendia BTHA na podporu mobility

 


 

Vyhledávač - stipendia německých nadací

www.funding-guide.de

www.stiftungsindex.de

Nadace Alexandra von Humboldta

http://www.humboldt-foundation.de/ 

Nadace Alexandra von Humboldta je nezisková organizace podporující mezinárodní výzkumné kooperace. Nadace umožňuje vysoce kvalifikovaným zahraničním vědcům dlouhodobé výzkumné pobyty v Německu. 

Postdoktorandská vědecká stipendia 
Jsou určena postdoktorandům všech vědeckých oborů ze všech zemí. Zájemci, kteří právě zahájili svou vědeckou dráhu, se mohou ucházet o podporu libovolného dlouhodobého vědeckého záměru (6-24 měsíců), který bude realizován ve spolupráci se zvolenou vědeckou hostitelskou institucí v Německu.

BAYHOST

http://www.bayhost.de

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jižní Evropu BAYHOST zaštiťuje všechny bavorské univerzity, vysoké školy odborné i vysoké školy umělecké. Tato organizace vystupuje jako partner v otázkách kooperace ve výzkumu, koordinuje předávání akademických kontaktů ve střední a východní Evropě a podporuje výměnu mezi studenty a vědci. Bayhost uděluje též řadu stipendií. 

Roční postgraduální stipendia
Finanční podora je určena studentům v navazujícím a doktorandském studiu, kteří plánují studijní pobyt na jedné z bavorských vysokých škol. Stipendium je roční, můze být ale prodlouženo (max. dvakrát na celkem 3 roky).

Copernicus

http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/  

Jedná se o 3 sdružení z Berlína, Hamburku a Mnichova, jež si kladou za cíl podporovat studenty ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Každý semestr je stipendium udělováno 20 studentům všech oborů (místo konání: Berlín, Hamburk či Mnichov). 

Studijní sitpendia
Studenti absolvují semestrální studijní pobyt, na který navazuje dvou- az tříměsícní praktikum ve firmách, organizacích či na úřadech. Uzávěrky přihlášek jsou 1. září na LS a 1. března na ZS.

Česko-německý fond budoucnosti

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/stipendia/

Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce založená na základě česko-německé deklarace. Fond si klade za cíl všestranně podporovat porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s tímto cílem fond poskytuje finanční prostředky na podporu partnerských projektů z obou zemí. 

Studijní stipendia
Od roku 2002 fond poskytuje českým a německým studentům studijní stipendia umožňující absolvovat studijní pobyt na vysoké škole v sousední zemi. Stipendium je udělováno na 10 měsíců, nezávislá komise vybírá 12 uchazečů. Žádosti mohou být podávány každoročně do 15. prosince. Podmínkou pro udělení stipendia je práce na projektu s česko-německou tematikou. Studijní pobyt nesmí navazovat na jiné stipendium v dané zemi.

Problematika životního prostředí - stipendia
Česko-německý fond budoucnosti dále nabízí stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí. Hlásit se mohou absolventi vysokých škol v oboru ochrany a tvorby životního prostředí, kteří chtějí absolvovat pobyt na odborném pracovišti v německých podnicích, výzkumných ústavech či na univerzitách.

Nezisková nadace Hertie

http://www.ghst.de/willkommen.php  

Nadace Hertie odvíjí svou činnost od majitele německého obchodního domu Hertie Georga Karga. Svou podporu zaměřuje na vědní obory věnující se výzkumu nervového systému, dále na evropskou integraci a výchovu k demokracii. Konkrétně se obrací na studenty, doktorandy a postdoktorandy (habilitační stipendia) ze zemí střední a východní Evropy.

Studium na Institutu práva a financí
Podporováni jsou kompetentní absolventi navazujícího či magisterského studia ekonomického a právnického směru ze střední a východní Evropy, kteří chtějí získat titul LL.M. Finance na frankfurtském Institutu práva a financí. Studium je jednoleté a probíhá v angličtině.

Stipendium pro členy Mládežnického orchestru Gustava Mahlera
Stipendium je udělováno na jeden či dva roky za účelem hudebního vzdělávání na univerzitě či vysoké škole (upřednostňovány jsou VŠ v německy mluvících zemích), hlásit se o něj mohou členové ochestru ze střední a východní Evropy.

Program MBA pro střední Evropu na Evropské ekonomické vysoké škole v Berlíně
Jedná se o dvouletý stipendijní program. První rok probíhá výuka na ekonomických vysokých školách v zemi původu uchazeče (Praha). Druhý rok pokračuje studium v Německu - nejprve pětimesíčním praktikem v německých firmách a posléze pětimesíčním intenzivním studiem na Evropské ekonomické vysoké škole v Berlíně.
Podrobné informace o těchto i dalších stipendijních programech jsou uvedeny na internetových stránkách Nadace Hertie.

Stipendia Institutu Georga Eckerta

http://www.gei.de/  

Institut Georga Eckerta se zabývá mezinárodním srovnáváním interpretačních vzorců a konceptů využívaných při hledání orientace a identity, které prezentují vzdělávací systémy a instituce v jednotlivých zemích. 

Stipendia Institutu Georga Eckerta pro mezinárodní výzkum učebnic nabízejí mladým i zavedeným vědcům a autorům učebnic možnost pracovat s knihovním fondem institutu, realizovat srovnávací studie a podělit se o profesní zkušenosti s kolegy ze zahraničí. Institut Georga Eckerta uděluje stipendia na dobu 4-6 týdnů. Žádosti lze zasílat průběžně během celého roku.

GFPS - Společnost zprostředkující praktika a stipendia

www.gfps.org 

GFPS-CZ je studentská organizace působící v oblasti setkávání mládeže, zejména pak z České republiky, Německa a Polska. Cílem je prohloubit vztahy mezi těmito zeměmi a přispět ke vzájemné výmeně mezi středoevropskými státy. Kromě praktik a seminářů zprostředkovává GFPS také studijní pobyty v Německu. 

Studijní stipendia
GFPS vysílá studenty českých vysokých škol do Německa vždy na letní nebo zimní semestr. Výše stipendia činí 550 eur. Stipendia jsou určena studentům po druhém ročníku denního studia a jsou otevřena všem oborům. Přihlášky se odevzdávají vždy do 30. dubna na ZS a do 15. listopadu na LS.
 

MitOst

http://www.mitost.org/ 

MitOst je občanské sdružení se zhruba 1700 členy z více než 40 zemí, zaměřující se na jazykovou a kulturní výměnu v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Kromě zájmu o střední a východní Evropu je hlavním těžistěm činnosti této organizace projektová práce. 

Sdružení organizuje vlastní projekty, ale v kooperaci s dalšími nadacemi podporuje také řadu nadačních programů, např.:

Europeans for Peace
Projekt, který Mitost realizuje na zakázku Nadace Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost, podporuje školní projekty zaměřené na dějiny a současnost. Tyto projekty jsou každoročně zaštítěny novým mottem.

Junge Wege in Europa
Společný projekt sdružení Mitost a Nadace Roberta Bosche. V rámci projektu mohou žáci a mládež ze střední a východní Evropy realizovat ve společných projektech své nápady, zájmy a představy o budoucnosti. Konkurz je vypisován dvakrát za rok na pozdim a na jaře.

Initiative Mittel- und Osteuropa
Cílem iniciativy, u jejíhož zrodu stála Nadace Roberta Bosche, je další vzdělávání a podpora mladých iniciativ, které se v rámci své činnosti věnují společensko-politickým otázkám a zasazují se o otevřenou diskuzi, prosazování demokratických struktur na univerzitách a mezinárodní výměnu.
Podrobnosti na internetových stránkách sdružení.

Nadace Roberta Bosche

http://www.bosch-stiftung.de/ 

Nadace Roberta Bosche patří k největším nadacím v Německu napojeným na komerční sféru. Nadace nabízí řadu stipendijních programů v ruzných oblastech jako např. věda, medicína či v oblasti mezinárodního porozumění. Větsina programů je adresována absolventům vysokých škol a doktorandům.

Kulturní manažeři
Účastníci stipendijního programu pracují v  německých hostitelských institucích, jejichž cílem je prohloubit spolupráci v oblasti umění a kultury se střední, východní a jižní Evropou. Součástí projektu jsou různé vzdělávací bloky.

Stipendijní program Nadace Beatrice a Rochuse Mummertových
Stipendia pro manažery zítřka - Nadace Mummertových podporuje budoucí manažery a vedoucí pracovníky ze zemí střední a jihovýchodní Evropy. Stipendisté absolvují studium ekonomie či inženýrských oborů na Rýnsko-vestfálské technické vysoké škole v Cáchách či na Univerzitě v Kolíně.

Theodor-Heuss-Kolleg
Program je určen mladým lidem ze střední, východní, jihovýchodní Evropy a centrální Asie, kteří se angažují ve společensko-politických otázkách. Členové kolegia jsou podporováni po dobu jednoho roku, během něhož realizují vlastní projekt.
Podrobné informace o těchto i dalších stipendijních programech v jednotlivých podporovaných oblastech jsou uvedeny na internetových stránkách Nadace Roberta Bosche.

Stipendium Plus - podpora nadaných uchazečů v oblasti vysokoškolského vzdělávání

http://www.stipendiumplus.de/ 

Nabídka jedenácti organizací podporovaných německým Ministerstvem školství a výzkumu, určená obzvlástě nadaným a společensky angažovaným studentům a doktorandům. 

Každá ze zastoupených nadací nabízí vlastní podpůrný program pro stipendisty. Více informací na stránkách jednotlivých organizací:
Cusanuswerk

Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst

Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Naumann-Stiftung

Hanns-Seidel-Stiftung

Hans-Böckler-Stiftung

Heinrich-Böll-Stiftung

Konrad-Adenauer-Stiftung

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Stiftung der Deutschen Wirtschaft

Studienstiftung des deutschen Volkes

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 


 

 

www.btha.de


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy.
 

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.


BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích.

Pro uchazeče z České republiky vypisuje BTHA tyto stipendijní programy:
 

stipendia BTHA na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku

stipendia BTHA na podporu vysokoškolských projektů

stipendia BTHA na podporu mobility

Kontakty

Tandem e.V.

koordinuje přeshraniční výměnu mládeže mezi Německem a Českou republikou, zprostředkovává kontakty a informace o partnerských organizacích, organizuje semináře a vzdělávací kurzy, informuje o možnostech získání finanční podpory.
http://www.tandem-org.de
http://www.tandem.adam.cz

 

Ahoj.info

nový česko-německý portál pro mládež virtuálně spojuje a informuje mládež z České republiky a Německa.
http://www.ahoj.info

 

Národní informační centrum pro mládež

je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho úkolem je shromažďování a poskytování informací o vzdělávání, práci a cestování v ČR a v zahraničí stejně jako o celé řadě dalších oblastí spojených s mládeží.
www.nicm.cz

 

Eurodesk

je evropský informační portál pro mládež a ty, kteří s mládeží pracují. V každém státě Evropské unie existuje národní agentura Eurodesk. Eurodesk zpracovává informace z oblastí mládeže, vzdělávání, finanční podpory.
http://www.eurodesk.org

 

Praktika

Německý spolkový sněm Bundestag

Mezinárodní praktika v parlamentu, každoročně od 1. března do 31. července
V rámci tohoto programu absolvují účastníci praktikum v kancelářích poslanců Bundestagu. Na počátku programu obdrží praktikanti na seminářích a přednáškách všeobecné informace o politické a hospodářské situaci a o kulturním životě v Německu. Během následného praktika se účastníci aktivně podílejí na úlohách jednotlivých poslanců, např. psaní projevů, novinových článků a korespondence, při přípravě zasedání apod. K tomu jsou praktikanti studenty Humboldtovy univerzity kde mohou navštěvovat vybrané přednášky a semináře.
Přihlášky můžete odevzdat do konce června.

Více na: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/bewerbung.html

Praktikum v Collegiu Bohemicu

Uzávěrka přihlášek: dohodou
Rosah praktika: 8 hodin týdně

Collegium Bohemicum z Ústí nad Labem hledá praktikanty, kteří se zabývají tematikou soužití Čechů a Němců na českém území. Předpokladem je znalost němčiny na komunikační úrovni.
Obsahem praktika bude spolupráce při organizaci kulturních a vzdělávacích akcí, PR, korektury a přípravy textů. Dle délky praktika je možné převzít i organizaci vlastního projektu. Praktikum je neplacené, finanční ohodnocení je možné pouze za konkrétní úkony na jednotlivých projektech.
Příhlášku a životopis spolu s krátkým motivačním dopisem a informací o svých časových možnostech zašlete na e-mail paní Frauke Wetzel (wetzel@collegiumohemicum.cz), kulturní manažerky Nadace Roberta Bosche v Collegiu Bohemicu.
Více informací najdete na www.collegiumbohemicum.cz.

BAYHOST

Burza praktikantských míst v zemích střední, východní, jižní Evropy a v Bavorsku.
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/praktika.shtml

Osteuropa-Institut

Burza praktikantských míst na ústavu „Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin“.
http://www.oei.fu-berlin.de/studiumlehre/praktikumsboerse/ueber_uns/index.html

Most e.V.

Burza praktikantských míst pro studenty a absolventy ze střední a východní Evropy a podniky z Berlína a Braniborska.
http://www.most-bruecke.de/most/?page_id=43&PHPSESSID=tsofmbktehjg2p8ok1pg9ste66

České centrum Mnichov

Zájemcům o praktikantská místa v ČC Mnichov budou uděleny bližší informace přímo ČC Mnichov. Za praktika není poskytována finanční odměna.
http://www.czechcentres.cz/munich

GFPS

GFPS - Gemeinschaft für Praktika und Stipendien - udílí kromě stipendií rovněž praktikantská místa. Aktuální informace naleznete na www.gfps.org

Burzy praktikantských míst

Další nabídky naleznete na:
www.praktikumseite.de
www.praktika.de

www.praktikum-service.de
www.praktikumsboerse.de

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite