logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Zkoušky z německého jazyka

Pokud chcete v Německu studovat pouze 1-2 semestry, jste od podmínky mít jednu z mezinárodních zkoušek osvobozeni. To však platí pouze na některých vysokých školách pro výměnné programy studentů či studentů germanistiky. Vetšina vysokých škol požaduje, aby uchazeči složili nějakou jazykovou zkoušku. Informujte se proto na konkrétní podmínky na Vámi vybrané vysoké škole. 

Pokud chcete v Německu absolvovat celé studium, nemusíte mluvit perfektně německy, bude po Vás ale požadován doklad o složení některé z mezinárodně uznávaných zkoušek. Od této podmínky jsou osvobozeni studenti mezinárodních studijních programů a některých nástavbových a navazujících masterských programů. 

Měli byste mít jednu z následujících zkoušek: 

Německá maturita na jedné ze zahraničních německých škol nebo dvoujazyčném gymnáziu

V České republice je možné složit německou maturitu na následujících školách:

Deutsche Schule Prag
Schwarzenberská 1/700
158 00 Praha 5
E-mail: dsprag@dsp-praha.cz
www.dsp-praha.cz

Gymnázium F. X. Šaldy
Partyzánská 530/3
460 01 Liberec 11  
E-mail: deutsch@gfxs.cz 
deutsch.devel.gfxs.cz

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH), Stufe DSH 2

Zkoušku DSH můžete složit pouze v německy hovořících zemích. Každá německá vysoká škola si zkoušku organizuje sama, proto se také liší podoby úloh. Z tohoto důvodu byste se tedy měli informovat na Vámi vybrané vysoké škole a nechat si zaslat vzorový příklad zkoušky.
Informace o konkrétních termínech zkoušky DSH získáte na zahraničním oddělení (Akademisches Auslandsamt) dané vysoké školy; řádově se zkouška koná 3-4 týdny před začátkem semestru.
Na některých vysokých školách je ješte možné zkoušku DSH složit bez poplatku, na většině škol se ale za zkoušku platí od 50 do 100 Euro.
Zkoušku můžete jednou opakovat. Většina vysokých škol nabízí semestrální přípravné kurzy ke zkoušce DSH.

Zkouška DSH se skládá ze dvou částí: písemné zkoušky a ústní zkoušky.
Písemná část trvá tři až čtyri hodiny a obsahuje následující okruhy úloh:
Porozumění a zpracování poslechu
Porozumění a přepracování čteného textu
Vlastní písemný projev na předem určené téma
Porozumění a přepracování gramatických struktur 

Dosažený výsledek zkoušky má tři stupně: DSH 1, DSH 2 a DSH 3. Podkladem je součet počtu procent získaných v písemné a ústní části zkoušky: minimálně 57% DSH 1, minimálně 67% DSH 2, minimálně 82% DSH 3.

Aby zkouška mohla sloužit jako podklad k přijetí ke studiu je třeba v případě bakalářských a masterských programů dosáhnout minimálně stupně DSH 2. U doktorandského studiu se většinou jedná o stupeň DSH 3.

Podrobné informace ke zkoušce DSH naleznete na stránkách DAAD.

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), Stufe TDN 4

Potřebnou zkoušku ke studiu v Německu můžete získat také v České republice. Jedná se o zkoušku 'TestDaF' (Test Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studienbewerber). Test byl vypracován společně s Goethe-Institutem a v České republice se koná čtyřikrát do roka v několika testovacích centrech. V současné době činí poplatek za zkoušku 100 eur.
TestDaF rozlišuje několik jazykových úrovní a tak mohou být jazykové požadavky přizpůsobeny studijním účelům. Test je vždy centrálně vypracován a vyhodnocen v Německu, což nabízí všem stejné šance. Podrobný popis zkoušky, konkrétní termíny zkoušky, seznam testovacích center a verzi testu online naleznete na
http://www.testdaf.de

TESTOVACÍ CENTRA V ČESKÉ REPUBLICE
 

Univerzita Pardubice
Fakulta humanitních studií
Katedra cizích jazyků
Studentská 84 
532 10 Pardubice
Kontakt: Mgr. Bianca Beniskova-Schulze
Tel.: 00420 - 406 036 215
Fax: 00420 - 406 036 228
E-mail: bianca.beniskova@upce.cz
http://www.upce.cz/

Západočeská univerzita v Plzni
Katedra germanistiky
Riegrova 11
306 14 Plzeň
Kontakt: Zdeněk Vávra
Tel.: 00420-37-763 5404
Fax: 00420-37-763 5402
E-Mail: zvavra@kgs.zcu.cz
Homepage:http://www.kgs.zcu.cz

 

Hello language centre s.r.o
Novinářská 7
709 00 Ostrava
Kontakt: Ing. Tomáš Černý
Tel.: 00420 604 796 740
E-Mail: cerny@hello.cz
http://www.hello.cz

 

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) Goethe-Institut

Vysvědčením o absolvování zkoušky Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) prokážete, že máte rozličné znalosti standardně používaného německého jazyka. Tyto znalosti Vám umožňují porozumět težším textům a ústně či písemně se dovedně vyjadřovat. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Další informace naleznete na internetových stránkách Goethe-Institutu: ZOP

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) Goethe-Institut

Zkouškou Kleines Deutsches Sprachdiplom prokážete, že ovládáte nadregionální standardní německý jazyk. Rozumíte náročným autentickým (převážně literárním) textům a umíte se písemně a ústně dovedně vyjádřit.
Další informace naleznete na internetových stránkách Goethe-Institutu: KDS

Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) Goethe-Institut

Zkouškou Großes Deutsches Sprachdiplom prokážete takřka takovou jazykovou úroveň, jakou má rodilý mluvčí. V jednotlivých zemích je zkouška uznána jako zkouška pro budoucí učitele německého jazyka. Zkouškou GDS se musí prokázat učitelé z  EU, kteří chtějí pracovat v Německu.
Další informace naleznete na internetových stránkách Goethe-Institutu: GDS 

Zkoušky Goethe Institutu je možné složit v Praze
Goethe-Institut Prag
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Tel.: 00420 - 221 962 111
Fax: 00420 - 221 962 250
Mail: info@prag.goethe.org 

jazykové oddělení / spolupráce ve vzdělávání
infobkd@prag.goethe.org 

jazykové kurzy
kurzy@prag.goethe.org 

www.goethe.de/prag

Využít můžete také nabídky konzultací ke zkouškám.

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD), Stufe II

Zkoušku DSD Stufe II můžete získat na německých školách v zahraničí, ale také na zahraničních státních nebo soukromých vzdělávacích zařízeních po celém světě, které získají povolení být testovacím centrem. Předpokladem pro získání tohoto povolení je v České republice prokázat, že škola nabíbízí 1200 až 1600 hodin německého jazyka v minimálně pěti respektive sedmi po sobě jdoucích třídách. Jedná se o zkoušku, která se skládá za přítomnosti předsedy komise, učitele z Německa. Písemná část je opravována  a hodnocena centrálně v Německu.
Další informace o zkoušce DSD naleznete zde
Informace o školách účastnících se programu DSD v České republice a německých zahraničních školách jsou k dispozici v IC DAAD Praha.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Zkouška z hospodářské němčiny (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) vznikla ve spolupráci Goethe-Institutu, Německého sněmu obchodních a průmyslových komor a Carl Duisburg Centren. Tato zkouška je pro mnoho zaměstnavatelů důkazem znalosti německého jazyka na vysoké profesní úrovní.
Jazykovou zkoušku nabízí Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Bližší informace najdete na stránkách Goethe-Institutu: PWD

Jazykové zkoušky z němčiny

Přehled jazykových zkoušek naleznete na:
http://www.zkousky.jazykovky.cz

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!