logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Německý vysokoškolský systém

Vysokoškolské vzdělání poskytuje v Německu v současné době 340 státních a státem uznaných (církevních a soukromých) vysokých škol. 

Přehled všech vysokých škol a existujících studijních oborů najdete například na stránkách www.studienwahl.de (v němčině a angličtině).

Terciární vzdělávací instituce lze klasifikovat do několika skupin:

Univerzity

Univerzity, kterých je nyní v Německu přes 110, představují tradiční, klasickou podobu vysokoškolské instituce, která akcentuje především metodické a teoretické znalosti a obvykle pokrývá celé široké spektrum vědeckých oborů, počínaje studiem práv a humanitních disciplín přes přírodní vědy, ekonomii a pedagogiku až po medicínu.
Některé univerzity zdůrazňují technické zaměření už svým názvem – neznamená to však, že na technických univerzitách (technische Universitäten, TU) nebo technických vysokých školách (technische Hochschulen, TH) nelze studovat také humanitní či sociologické obory.
Na rozdíl od vysokých škol odborných, které se silně orientují na praxi a aplikaci teorie, kladou univerzity velký důraz na základní výzkum. Některé vysoké školy mají velmi vyhraněný profil – specializují se na jeden obor, jako např. Lékařská vysoká škola v Hannoveru či univerzita v Lübecku, Veterinářská vysoká škola v Hannoveru či Německá sportovní vysoká škola v Kolíně.
Předpokladem pro studium na univerzitě je maturita, kterou lze složit zpravidla po 13 letech školní docházky. Pro zahraniční studenty to znamená, že závěrečná zkouška, kterou zakončovali střední školu, musí mít stejnou hodnotu jako maturita. Pokud to není Váš případ a chcete studovat na univerzitě v Německu, můžete absolvovat přípravný kurz, tzv. Studienkolleg.

 

Vysoké školy odborné

V celé spolkové republice existuje celkem 167 vysokých škol odborných (Fachhochschulen, University of Applied Sciences), které nabízejí studium aplikovaných věd. Studium je velmi úzce spjato s praxí a reaguje na požadavky pracovního trhu. Nejběžnějšími a nejžádanějšími studijními obory jsou technika, ekonomie, sociální práce a média, zatímco lékařství, klasické studium práv či pedagogické studium na tomto typu VŠ absolvovat nelze. „Fachhochschulen“ jsou institucemi německého vysokého školství, nejedná se o obdobu českých vyšších škol odborných.
Nedílnou součástí studia na vysoké škole odborné je praxe, která obnáší jeden až dva semestry obvykle v druhé polovině studia a lze ji absolvovat v obchodní společnosti nebo podniku ve státní i soukromé sféře. Závěrečné či diplomové práce vznikají v úzké spolupráci s podniky, kde se studenti zúčastnili odborného praktika.

 

Umělecké a hudební vysoké školy

Státem uznaných uměleckých, hudebních a filmových škol je nyní v Německu více než 50. Spektrum oborů, které lze studovat, je rozmanité – malířství, užité umění, architektura, hudba, režie, herectví atd. Obecně však platí, že zájemců je víc než studijních míst, proto musejí uchazeči skládat talentové zkoušky. V případě velmi nadaných uchazečů je možné i přijetí bez maturity. 
Dobrému jménu se těší např. Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/Main či Filmakademie Ludwigsburg nebo Hochschule für Fernsehen und Film v Mnichově. 

Státem uznané vysoké školy jsou většinou buď církevní nebo soukromé.

 

Církevní vysoké školy

Státem uznaných církevních vysokých škol je v Německu v současné době přes 40. Nezajišťují pouze vzdělání pro kazatele a teology, ale též pro budoucí sociální a náboženské pedagogy, odborně vzdělané pečovatele a zdravotníky či profesionální hudebníky, kteří se specializují na církevní hudbu. Většinu oborů lze studovat de facto na vysokých školách odborných, které financuje evangelická či katolická církev. 
Studenti někdy musejí prokazovat svůj vztah k církvi, neplatí to však například pro vysokou školu židovských studií v Heidelbergu, která je otevřena studentům jakéhokoli vyznání.

 

Soukromé vysoké školy

Studium na soukromých vysokých školách je zpoplatněné. Výše studijních poplatků se pohybuje přibližně v rozmezí 6.000–10.000 eur ročně. Provoz soukromých vysokých škol je dále financován prostřednictvím sponzorských darů, a zájmy sponzorů tak mohou silně pronikat i do učebních plánů. Soukromé školy však zajišťují pro své studenty lepší servis především v otázkách odborného poradenství, neboť počet studentů, kterým se odborní pracovníci věnují, je nápadně nižší než na státních školách. Většina soukromých vysokých škol v Německu se těší pověsti elitního studia a zajišťuje výborné možnosti uplatnění svých absolventů v praxi. Přesto se před zahájením studia doporučuje prověřit si kvalitu nabízené výuky a především hodnotu titulů, jimiž je studium zakončeno. Uznávanými soukromými vysokými školami jsou Bucerius Law School v Hamburku, Jacobs University v Brémách či International University v Bruchsalu.

 

Struktura vysokoškolského studia v Německu

Struktura studia: bakalářské a navazující magisterské programy (tituly Bachelor, Master)

Bakalářské a navazující magisterské programy jsou strukturované do takzvaných „modulů“, z nichž některé jsou povinné a jiné volitelné. V každém z modulů musejí studenti dosáhnout určitého stanoveného počtu kreditů (Credit Points), které jsou přepočteny na základě evropského kreditního systému European Credit Transfer System (ECTS) a umožňují srovnání studijních výsledků v rámci jednotného evropského vzdělávacího systému. 1 kredit odpovídá 20 hodinám práce, jež zahrnuje přednášky a semináře, praktika a domácí přípravu. 

Předpokladem pro zakončení studia je dosažení stanoveného počtu kreditních bodů. Bakalářské studium, které zpravidla trvá 3 roky, lze zakončit s minimálním počtem 180 bodů, následné navazující magisterské studium trvající většinou dva roky pak po získání 120 bodů. Doba potřebná pro dosažení 300 bodů odpovídá pěti letům studia. 

Studium završuje závěrečná písemná práce (ať už v podobě bakalářské, masterské či diplomní práce) a závěrečné zkoušky. 

 

Harmononogram akademického roku

Akademický rok se v Německu dělí na semestry. Jejich rozvržení je ovšem jiné než v Česku:

Univerzity
LS: duben až srpen
ZS: říjen až březen

Vysoké školy odborné
LS: březen až srpen
ZS: září až únor

Mezi jednotlivými semestry jsou semestrální prázdniny. Ty trvají v létě od konce července do konce září a v zimě od konce února do poloviny dubna.

 

Formy studia

Německé vysoké školy nabízejí podobně jako VŠ v České republice dvě základní formy studia: prezenční a dálkové. Dálkové studium lze absolvovat z domova. Je zajímavou alternativou především pro ty, kdo chtějí studovat při práci, protože odpadá nutnost účastnit se výuky v danou dobu na daném místě. Studijní materiály obdrží studenti poštou nebo prostřednictvím internetu. Renomovanou univerzitou, která se specializuje na dálkové studium, je Fernuniversität Hagen ve spolkové zemi Severní Porýní – Westfálsko, která intenzivně spolupracuje např. s univerzitou v Karlsruhe, jež nabízí rovněž dálkové studium především technických oborů.

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!