logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

FAQ

Jak vysoké jsou náklady na studijní pobyt v Německu?

Pokud byste chtěli studovat ve starých spolkových zemích počítejte se zhruba 650 euro měsíčně. V nových spolkových zemích jsou náklady na život trochu nižší, tam budete potřebovat asi 550 euro měsíčně. Pokud máte možnost bydlet zadarmo (např. u rodinných příslušníků, kamarádů atd.), tak se životní náklady mohou snížit o cca 130 až 200 euro měsíčně. Pro účely získání povolení k pobytu v Německu však budete muset doložit, že disponujete minimálně 550 euro měsíčně.

Mám možnost při studiu v Německu pracovat?

Ano, budete-li řádným studentem/tkou, máte nárok pracovat 180 dní v roce 4 hodiny denně nebo 90 dní v roce 8 hodin denně.

Kdy je třeba začít s přípravou na studijní pobyt v Německu a co vše při tom zvážit?

S přípravami na studium v Německu by se mělo začít pokud možno včas, nejlépe již jeden rok před plánovaným začátkem studia. Získáte tak dostatečný prostor k vyjasnění všech otázek, se kterými se setkáte jak při volbě studia, tak i při zajištění všech formalit. Měli byste si sami odpovědět na nástedující otázky:

Obecně:

 • Kde mohu požadovaný obor studovat?
 • Který typ vysoké školy je pro mě vhodný?
 • Jak budu své studium financovat? S jakou měsíční částkou musím počítat na své živobytí?
 • Mám možnost získat nějaké stipendium?
 • Musím skládat zkoušku DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)? Kde se na ni mohu připravit?
 • Jaké jazyky musím ovládat a na jaké úrovni?
 • Jaké termíny musím dodržet?


Ti, kdo se studiem začínají:
 • Jaké podmínky pro přijetí musím u zvoleného oboru splnit?
 • Musím k přijetí složit Feststellungsprüfung a musím za tímto účelem navštěvovat Studienkolleg?
 • Existuje u mého oboru nějaké omezení pro přijetí (Numerus clausus)? Pokud ano, kdy se musím přihlásit?


Ti, kdo již studují a chtějí své studium prohloubit:
 • Na které škole je nabízen požadovaný obor?
 • Do kolikátého semestru budu zapsán/a?
 • Budou mé výsledky dosažené v Německu uznány v České republice (na domovské VŠ)?
 • Má pro mě dosažené zakončení v Německu význam v ČR?

Absolventi vysoké školy, kteří chtějí studovat nástavbové studium (Aufbaustudiengang):
 • Která VŠ požadovaný obor nabízí?
 • Splňuji podmínky pro přijetí?
 • Jaký je vyučovací jazyk zvoleného oboru?
 • Kdy je zvolený obor otevírán?
 • Kolik semestrů trvá?
 • Jaké je jeho zakončení?
 • Bude toto zakončení studia na vysoké škole uznáno v ČR?

Doktorandi:
 • Bude moje dosavadní zakončení studia na vysoké škole v Německu uznáno nebo musím splnit další podmínky?
 • Který profesor nebo profesorka může vést mou dizertační práci, resp. existuje k danému tématu Graduierterkolleg?

Co je to Feststellungsprüfung a Studienkolleg?

Pokud se absolvent střední školy v ČR rozhodne studovat na vysoké škole v Německu a není ani nebyl studentem některé z českých vysokých škol nebo nemá maturitní vysvědčení vydané všeobecným gymnáziem v ČR po roce 1994, musí složit tzv. Feststellungsprüfung, ve které prokáže své předpoklady ke studiu daného oboru.
Organizaci a přípravu na tuto zkoušku zajišťuje tzv. Studienkolleg. Zájemce o Feststellungsprüfung má na vybranou, zda se na zkoušku bude připravovat ve dvousemestrálním kursu, který Studienkolleg nabízí (týdně se jedná o 10 až 12 hodin němčiny a asi 20 hodin odborné výuky), nebo zda se rozhodne pro okamžité složení závěrečné zkoušky. Přihláška ke studiu na Studienkollegu se podává prostřednictvím zvolené univerzity a předpokladem pro přijetí jsou základní znalosti německého jazyka. Náplň jednotlivých kursů a jejich zakončení odpovídá budoucímu studijnímu zaměření.

Jako příprava pro studium na vysokých školách odborných (Fachhochschulen) jsou koncipovány následující kurzy:

 • Kurs TI - pro technické a inženýrské obory
 • Kurs WW - pro ekonomické obory
 • Kurs GD - pro umělecké obory
 • Kurs SW - pro sociálně-vědní obory
 • Kurs DÜ - pro tlumočnické a překladatelské obory

Jako příprava pro univerzitní studium (Universitäten) jsou koncipovány tyto kursy:

 • T-kursy - pro technické, matematické a přírodovědné obory (s výjimkou biologie)
 • M-kursy - pro medicínské a biologické obory
 • W-kursy - pro ekonomické a sociálně-vědní obory
 • G-kursy - pro humanitní, společenské, umělecké obory a germanistiku
 • S-kursy - pro jazykové obory kromě němčiny

Uvádíme zde jednotlivé předměty, které jsou v jednotlivých kursech vyučovány a také zkoušeny:

 • Kurs TI - němčina, matematika, přírodní vědy, technické kreslení nebo informatika
 • Kurs WW - němčina, matematika, národní a podnikové hospodářství, informační technologie a informatika, angličtina
 • Kurs GD - němčina, matematika, tvorba/ design, fyzika, počítačově podporovaná tvorba
 • Kurs SW - němčina, matematika, společenské vědy (pedagogika, psychologie, sociologie, právo), inf. technologie a informatika, angličtina
 • Kurs DÜ - němčina, 2. cizí jazyk (angličtina n. francouzština - pouze pokroč.), 3. cizí jazyk (angličtina n. francouzština n. španělština), inf. technologie a informatika
 • T-kursy - němčina, matematika, chemie, fyzika, informatika
 • M-kursy - němčina, biologie, chemie, fyzika, matematika
 • W-kursy - němčina, matematika, informatika, národní a podnikové hospodářství nebo angličtina, historie/ geografie/ sociální věda
 • G-kursy - němčina, německá lit. nebo angličtina, sociální věda
 • S-kursy - němčina, historie, 2. cizí jazyk, 3. cizí jazyk, sociální věda/ geografie nebo něm. lit.

Pokud budete mít další dotazy, obraťte se prosím přímo na IC nebo si potřebné informace vyhledejte pod Feststellungsprüfung na centrálních internetových stránkách DAAD (RubrikInfos für Ausländer und Zulassung) nebo přímo na stránkách www.studienkolleg.de.

Je možné získat prostřednictvím IC stipendium?

IC samotné tyto služby nenabízí, ale rádi Vám poradíme ohledně stipendijních programů DAAD. S otázkami k žádosti o stipendium se můžete obrátit také na lektory DAAD, kteří působí v České republice. Jejich seznam, místo působení a emailové spojení naleznete zde

V případě většiny stipendijních programů DAAD se žádosti podávají do 15. listopadu. A to nikoliv v Informačním centru ale v Akademické informační agentuře. Bližší informace viz rubrika Stipendia.

Kompletní nabídku stipendií  DAAD naleznete na centrálních internetových stránkách DAAD (rubrika Infos für Ausländer - Förderung) ve Stipendiendatenbank


Informace v českém jazyce jsou zveřejněny také na stránkách Akademické informační agentury na adrese www.dzs.cz

Je možné v Německu studovat v jiném jazyce než v němčině?

Ano, tato možnost existuje. Rozhodnete-li se studovat některý z mezinárodních studijních programů (Internationale Studiengänge), je vyučovacím jazykem ve většině případů angličtina. Přehled mezinárodních bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů najdete zde.  

Studuji na VŠ jiný obor než germanistiku a mám zájem studovat po dobu jednoho semestru v Německu. Můžete mi v IC něco nabídnout?

Bohužel ne. Studentům ostatních oborů jsou určeny především letní kursy a těm, kteří již dokončili alespoň bakalářský studijní program, se nabízí možnost zažádat si o stipendium na absolvování navazujícího magisterského či nástavbového studijního programu.

Co je to Graduiertenkolleg?

Jedná se o doktorandské školy, ve kterých mohou doktorandi pracovat v rámci tematicky zaměřeného a několika vysokoškolskými pedagogy vedeného výzkumného programu. Zpravidla pracuje v jednom Graduiertenkollegu 8-15 vysokoškolských učitelů, často z různých disciplín, a 15-25 doktorandů.

Co je to UNI-ASSIST?

Od roku 2004 si musí zájemci o studium na vysokých školách patřících do programu UNI-ASSIST nechat překontrolovat své žádosti u organizace UNI-ASSIST - Servis pro uchazeče o studium ze zahraničí - zda jsou kompletní a správně vyplněné. UNI-ASSIST pak zašle přihlášku ke studiu dále na vysokou školu. Dříve, než přihlášku odešlete, se tedy informujte, zda se vysoká škola, kterou jste si vybrali, účastní tohoto projektu. 

Některé obory jsou natolik žádané, že počet jejich míst nestačí pro všechny zájemce. V takovém případě (numerus clausus) probíhá výběrové řízení, během kterého je rozhodující především průměrná známka maturitní zkoušky nebo jiného v zahraničí získaného ukončení studia. Některé obory jsou v kategorii numerus clausus po celém území Německa (např. medicína, farmacie), jiné mají omezení jen na některých školách. Bližší informace najdete v rubrice Studium v Německu.

Pravidlem je, že pro zimní semestr musíte přihlášku ke studiu odeslat do 15. července a pro letní semestr do 15. ledna. Termíny se však mohou na jednotlivých vysokých školách lišit.
 

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!